Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης

Στη Υπεύθυνη Δήλωση που συμπληρώνετε, το κείμενο που πρέπει να αναφέρεται, είναι το εξής:

* Δηλώνω ότι θα είμαι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης κατά την εγγραφή μου

* Δηλώνω ότι έχω δεσμευμένη θέση και βεβαίωση Ή ότι δεν έχω δεσμευμένη θέση

* Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα είναι αληθή