Ένταξη σε τηλεκπαίδευση και δικαιολόγηση απουσιών Α’ Τετραμήνου

Τηλεκπαίδευση για μαθητές που συνοικούν με άτομα αυξημένου κινδύνου.

Πενταμελής επιστημονική επιτροπή συγκροτείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή και του Υπουργού Υγείας κου Β. Κικίλια, με σκοπό τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19.

Οι εν λόγω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της Επιτροπής δύνανται να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η Επιτροπή η οποία είναι πενταμελής δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Η διαδικασία Οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού υποβάλλουν στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Η Επιτροπή πιστοποιεί με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη κρίση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και  εν συνεχεία αποστέλλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή της στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας προκειμένου εκείνος/εκείνη να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης.

Η κρίση της Επιτροπής δεν υπόκειται σε οιαδήποτε διοικητική προσφυγή πλην της αίτησης θεραπείας.