Διαχείριση Covid

Οι ορισμοί που ακολουθούν και η σχηματική αναπαράσταση των οδηγιών έγιναν σύμφωνα προς την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4187/10-9-2021) με ισχύ έως τις 31-7-2022, με την επιμέλεια του Υπευθύνου Covid της σχολικής μονάδας, Γεωργίου Καρκάνη, ΠΕ87.01.

Ορισμός στενής επαφής

Αλγόριθμος για τον εκπαιδευτικό

Αλγόριθμος για τον μαθητή

Δελτίο ιχνηλάτησης Covid