Προγραμματισμός επισκέψεων για τις Αιτήσεις – Δηλώσεις Πανελλαδικών 2021

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω και στη συνέχεια
δείτε τις διαθέσιμες ώρες και προγραμματίστε
την προσέλευσή σας στο σχολείο
επιλέγοντας AYTON τον σύνδεσμο.

Εκτυπώστε και συμπληρώστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 για ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ

Εκτυπώστε και συμπληρώστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

Από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή αποφοίτου ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλεται στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο κοντινότερο ΕΠΑΛ στον τόπο κατοικίας του υποψηφίους, κατά περίπτωση, προκειμένου να ελεγχθεί και να καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Κατά την κατάθεση, ο υποψήφιος, πρέπει να επιδείξει το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ταυτοπροσωπία. Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και από αντίγραφο του Απολυτηρίου και/ή του Πτυχίου ειδικότητας τους.

Επιπροσθέτως, ειδικά φέτος, οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, δύνανται να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Τα έντυπα της Αίτησης – Δήλωσης (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2) αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ο υποψήφιος απόφοιτος μπορεί να κατεβάσει, να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης που κατά περίπτωση τον αφορά. Αντίγραφο των εντύπων της Αίτησης – Δήλωσης για ενημέρωση και συμπλήρωση από τον υποψήφιο θα υπάρχει διαθέσιμο και στο ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) χειρόγραφα και την υποβάλλει στο ΕΠΑΛ για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, είτε στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει στο mail του σχολείου να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης δήλωσης και στη συνέχεια με απαντητικό mail θα λάβουν συνημμένα και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’ 826) ΥΑ για την μετακίνησή τους.
(ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων).

Συνεπώς, οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα και ώρα μετάβασης (σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), το απολυτήριο τους αν είναι απόφοιτοι, καθώς και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’ 826) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων), σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο ΕΠΑΛ κατάθεσης. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να μεταβεί στο Λύκειο κατάθεσης της αρχικής Α-Δ όπου θα ζητήσει την ακύρωση της προηγούμενης και την υποβολή νέας με την ίδια ως ανωτέρω διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση – Δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, καθώς εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενους.

Ειδικότερα υπάρχουν δύο (2) διαφορετικά υποδείγματα εντύπων ως ακολούθως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

Α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)

Β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) μέσω Ημερησίων ΕΠΑΛ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ:

Α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 1% για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση(συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

Β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) μέσω Ημερησίων ΕΠΑΛ.

Image: Karolina Grabowska