Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2Ε
2. Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
3. Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 1Θ+4Ε
4. Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3. Τεχνική Υποστήριξη  Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών 1Θ+3Ε
4. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 2Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες