Προσωρινοί πίνακες ΣΤ’ Φάσης Μαθητείας

Περίοδος ενστάσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΣΤ’ Φάσης Μαθητείας.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα της Μαθητείας κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς σας.