Α’ τάξη Ομάδας Τεχνολογικών Εφαρμογών

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχές Μηχανολογίας 4
Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας 3
Τεχνικό Σχέδιο 2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή 2
Εφαρμογές Πληροφορικής 2
ΣΥΝΟΛΟ 13 ΩΡΕΣ