Α’ Τάξη Ομάδας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής 3
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων 3
Αρχές Επιστήμης της Διατροφής 3
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή 2
 Εφαρμογές Πληροφορικής 2
ΣΥΝΟΛΟ 13 ΩΡΕΣ